[Value of FibroScan in clinical diagnosis]

2009 Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 17;9 (715-717)

Not Abstract. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2009.09.024.

Pubmed : 19785970