[Significance of FibroScan in the diagnosis of liver fibrosis]

2012 Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 20;8 (571-572)